Wat is het basispakket

Iedere Nederlander vanaf 18 jaar en ouder moet, volgens de zorgverzekeringswet een basisverzekering hebben afgesloten, bij een van de Nederlandse zorgverzekeraars. De basiszorgverzekering verzekerd iedereen voor de meest voorkomende medische ingrepen en medicijnen. Wat de basisverzekering dekt, de hoogte van de vergoeding en de eventuele verplichte eigen bijdrage zijn vastgelegd in het basispakket. Het basispakket wordt ieder jaar door het kabinet bepaald, op advies van de minister van Volksgezondheid.

Basispakket 2020

Het basispakket 2020 is het basispakket 2019 met enkele wijzigingen. De wijzigingen in de inhoud van de basisverzekering worden in de loop van 2018 bekendgemaakt. De Minister van het Ministerie van Volksgezondheid en welzijn doet voorstellen richting de Tweede kamer. De voorstellen zijn bijna altijd gericht op het besparen van zorgkosten en een enkele keer op het verbeteren van de zorg.

Wijzigingen Basispakket 2020 t.o.v. 2019

Eigen risico zorgverzekering 2020

Het eigen risico op de basisverzekering 2020, blijft gelijk €385.

Hogere zorgpremie

De zorgverzekeringspremie gaat gemiddeld met zo’n 3 euro per maand omhoog in 2020. Dat komt neer op bijna 40 euro per jaar per verzekerde. Het gevolg van de verwachte premiestijging is het gevolg van de stijgende zorgkosten de afgelopen jaren. Veel zorgverzekeraars hebben er de afgelopen jaren voor gekozen hun premie niet te verhogen en de kosten op te vangen uit opgebouwde reserves. Volgend jaar gaat dit vermoedelijk veranderen.

Half november als alle zorgverzekeraars hun nieuwe premies bekend maken, dan zal pas duidelijk zijn, waar u volgend jaar rekening mee dient te houden.

De nominale premie voor de basisverzekering komt in 2020 daardoor uit op: 1421 euro.

Zorgtoeslag

De verwachting is dat de stijging van de zorgverzekeringspremie, voor de mensen met de laagste inkomens volgend jaar volledig worden gecompenseerd door de zorgtoeslag.

Minder korting op je collectieve zorgverzekering

Veel Nederlanders maken gebruik van collectiviteitskorting op de zorgverzekering middels de werkgever of bijvoorbeeld het lidmaatschap bij een sportclub.

De korting op de collectieve basisverzekering wordt volgend jaar vermoedelijk gehalveerd. Nu bedraagt de korting in veel gevallen nog 10 procent. In 2020 zal de collectiviteitskorting op de basisverzekering in veel gevallen nog slechts van 5 procent bedragen.

Aanvullende zorgverzekeringen 2020 lagere dekking

De hoogte van de dekking op aanvullende zorgverzekeringen en tandartsverzekeringen zullen volgend jaar vermoedelijk verder worden verlaagd. Hoewel de aanvullende verzekeringen waarschijnlijk dezelfde dekking zullen hebben als dit jaar zal het maximale verzekerd bedrag naar beneden worden bijgesteld.

In andere gevallen moet er rekening worden gehouden met een aanzienlijke premiestijging.

De reden voor deze verandering moet worden gezocht in het feit dat de afgelopen jaren steeds minder mensen kiezen voor een aanvullende zorgverzekering. Bij tandartsverzekeringen bedraagt de jaarlijkse verzekeringspremie inmiddels 75% van het verzekerd bedrag.

Geen eigen risico meer voor stoppen met roken

Het eigen risico voor deelname aan een cursus stoppen met stoppen met roken, komt in 2020 te vervallen.

Je huisarts kan je helpen bij het kiezen van de juiste weg om van je rookverslaving af te komen.

Nieuwe dekkingen in het basispakket 2020

Volgend jaar wordt het basispakket uitgebreid met de volgende dekkingen:

– Specialist ouderengeeskunde en arts verstandelijk gehandicapten
Zorg voor verstandelijk gehandicapten door eerstelijnszorg specialisten ouderengeneeskunde en artsen wordt per januari 2020 waarschijnlijk gedekt vanuit de basisverzekering.

– Nieuwe medicatie tegen kanker
Bij specifieke vormen van longkanker kunnen patiënten rekenen op vergoeding van de geneesmiddelen durvalumab en abemaciclib vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Deze regeling is al vanaf 1 september beschikbaar voor kankerpatiënten.

– Middel Fampyra tegen ms Multiple Sclerose
Patiënten met Multiple Sclerose hebben in 2020 recht op vergoeding van het geneesmiddel Fampyra. Het medicijn verbetert het loopvermogen van patiënten. Deze regeling is al vanaf 1 september van kracht voor patiënten met de diagnose MS.

– Logeervergoeding zonder opname
Mensen die ver van huis moeten reizen voor behandeling bij een medisch specialist, maar niet worden opgenomen, krijgen in 2020 recht op een logeervergoeding.

De vergoeding bedraagt maximaal 75 euro per nacht op voorwaarde dat er sprake is van minimaal drie aaneengesloten dagen behandeling. Deze nieuwe vergoeding is alleen beschikbaar mensen die recht hebben op zittend ziekenvervoer.

De logeervergoeding komt dan in plaats van de vergoeding voor zittend ziekenvervoer.

Inhoud basispakket 2019

Dekkingen en vergoedingen basispakket 2019 – basisverzekering 2019

Zorg soort

Toelichting

Eigen risico

 Eigen bijdrage

Gecombineerd Leefstijl Interventieprogramma

gewichtsvermindering door minder te eten en meer te bewegen

Ja

Nee

Huisarts

Huisarts bezoek

Nee

Nee

Tandarts Kinderen tot 18 jaar:  vergoeding voor jaarlijksecontrole en behandeling; en fluoridebehandeling voor kinderen tot 6 jaar die een volwassen gebit krijgen. Nee Nee
  Vanaf 18 jaar: chirurgische tandheelkundige hulp, röntgenonderzoek en uitneembare kunstgebitten. Ja Nee

Medisch specialist

Bezoek medisch specialist, zoals een kaakchirurg (ook zorg voor kunstgebit), allergoloog of internist.

Ja Nee
Ziekenhuis Ziekenhuisverblijf, operaties. Ja Nee
Ziekenvervoer Ambulancevervoer, ziekenvervoer met auto of openbaar vervoer. Ja Ja
Medicijnen De meeste medicijnen. Ja Nee, tenzij u zelf een duurder medicijn kiest.
Bloedonderzoek Bloedonderzoek via huisarts en specialist in het ziekenhuis. Ja Nee
Geestelijke gezondheidszorg (ggz)
  • Basis ggz, dus zorg voor mensen met lichte tot matige psychische aandoeningen; bijvoorbeeld gesprekken met een psycholoog of een internetbehandeling (e-health);
  • Specialistische ggz, dus zorg voor mensen met zware, ingewikkelde psychische aandoeningen;
  • Eerste 3 jaar verblijf in ggz-instelling.
Ja Nee
Fysiotherapie Kinderen tot 18 jaar: alle fysiotherapie wordt vergoed. Nee Nee
Oefentherapie Vanaf 18 jaar: (beperkte) en oefentherapie van de 21e behandeling bij aandoeningen die op de chronische lijst staan. De eerste 20 behandelingen betaalt u meestal zelf. Oefentherapie bij COPD helemaal vergoed. Ja Meestal betaalt je zelf de 1e 20 behandelingen.
Bekken fysiotherapie

Bekken fysiotherapie bij urine-incontinentie tot en met de 9e behandeling.

Ja Nee
Logopedie De behandeling moet een geneeskundig doel hebben. Ja Nee
Ooglidcorrectie 100% op medische indicatie. Bij slecht zicht. Ja Nee
Ergotherapie Maximaal 10 behandeluren per kalenderjaar. Ja Nee
Vergoeding verblijf na ziekenhuisopname Vergoeding eerstelijnsverblijf. Als je na een ziekenhuisopname wegens persoonlijke omstandigheden niet thuis kan revalideren. Ja Nee
Tand implantaten Vervanging van snij,- en hoektanden die beschadigd zijn als gevolg van een ongeval of aandoening. Jongeren tot 23 jaar. Ja Nee
Besnijdenis Vergoeding bij medische noodzaak. Ja Nee
Etalagebenen 36 behandelingen per kalenderjaar. Ja Nee
Borstprotheses Operatief plaatsen van een borstprothese bij vrouwen en transvrouwen (man die vrouw wordt) zonder borstgroei komt in het basispakket. Ja Nee
Dieetadvies Maximaal 3 behandeluren per kalenderjaar. Ja Nee
Zwangerschap- en geboorte Verloskundige zorg. Nee Nee
Kraamzorg Kraamzorg wordt uit het basispakket van de zorgverzekering vergoed, namelijk minimaal 24 uur en maximaal 80 uur, verdeeld over uiterlijk tien dagen Nee Ja, voor kraamzorg die je thuis ontvangt geldt een wettelijke eigen bijdrage van 4,40 euro per uur (2019).
Wijkverpleging Wijkverpleging inclusief persoonsgebonden budget voor wijkverpleging. Nee Nee
Hulpmiddelen Hulpmiddelen revalidatie, behandeling, verzorging of een specifieke beperking. Zoals een gehoorapparaat of een opmaat gemaakte schoenen. Een eenvoudige rolstoel of krukken valt niet binnen het basispakket Ja Bijbetaling afhankelijk van het middel. 
Gehandicaptenzorg De kosten voor de behandeling met een gehoorstoornis of taalontwikkelingsstoornis. Ja Nee
Ouderenzorg Revalidatie voor ouderen. Ja Nee

Bron: rijksoverheid.nl